Image

Tutvustus

Meie lasteaia tutvustus

Järvakandi Lasteaed Pesamuna on munitsipaalasutus, mis juhindub oma tegevuses haridusseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest ning lasteaed Pesamuna põhimäärusest.

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse 1.peatüki § 1 lõige 2 järgi toetab lasteasutus lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:

  • luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  • hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

Lasteaias Pesamuna tegutseb 3 rühma: 2 aiarühma ja 1 sõimerühm.

Järvakandi Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00-18.00

Sõimerühm on avatud kella 7.30-17.30

Noorem aiarühm on avatud 8.00-17.00

Vanem aiarühm on avatud 7.00-18.00

Vanem aiarühm (täidab valverühma kohuseid) on avatud 7.00-18.00. (Sealhulgas valverühm 7.00-8.00 hommikul ja 17.00-18.00 õhtul).

Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.
Lasteaia teeninduspiirkond on Kehtna vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka teistest valdadest.

Lasteaed on ehitatud eriprojekti järgi. Hoone on kahekorruseline. Lasteaial on eraldi võimlemis- ja muusikasaal ning suur õueala, mis võimaldab pedagoogidel õuesõppe tegevusi läb viia.