Järvakandi Lasteaed Pesamuna õppe- ja kasvatustöö aluseks on õppekava

Lisaks õppekavast sätestatud ainevaldkondade  eesmärkidele valitakse  igaks õppeaastaks põhieesmärgid, millest lähtutakse õppe-kasvatusprotsessi planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel.

Järvakandi lasteaias Pesamuna läbiviidava õppe-kasvatusprotsessi seovad tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika (nädalateemad), üldõpetus ning lõimimine.

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel lähtutakse põhimõtetest:

 

 • arvestatakse iga lapse individuaalseid eripärasid ning tema arengupotentsiaali
 • õppe-kasvatustegevused on ea- ja võimetekohased
 • lapse arengus on suur tähtsus mängul ja õppetegevusel läbi mängu
 • lapsel on võimalus teha valikuid
 • toetatakse lapse loovust
 • konkreetsed tegevused ja mängud planeeritakse lähtuvalt lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevatest teemadest
 • luuakse lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav keskkond, mis tagab lapsele turvatunde ning eduelamused
 • väärtustatakse demokraatlikke ja humaanseid suhteid
 • teadmisi omandatakse tegutsedes
 • luuakse tingimused lapse tervise hoidmiseks ja edendamiseks ning liikumisvajaduse rahuldamiseks
 • olulised tegevused - vaatlemine, võrdlemine, rühmitamine, seostamine, järeldamine, väljendamine, küsimine ja küsimustele vastuste otsimine
 • eelkoolieas on oluline vahetu tajumine, selle kirjeldamine ning vaadeldu kujundlik väljendamine - maalimine, voolimine, meisterdamine jne
 • planeerimisel liigutakse lähemalt kaugemale, kergemalt raskemale, tuntult tundmatule
 • oluline on erinevate õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade integratsioon ning üldõpetusliku tööviisi rakendamine
 • kogu õppe-kasvatusprotsess toimub kodu ja lasteasutuse koostöös, kus väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teiste kultuuride eripäraga.