Järvakandi Lasteaed Pesamuna on munitsipaalasutus, mis juhindub oma tegevuses haridusseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest ning lasteaed Pesamuna põhimäärusest.

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse 1.peatüki § 1 lõige 2 järgi toetab lasteasutus lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

 

Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:

 

  • luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  • hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

 

Lasteaias Pesamuna tegutseb 3 rühma: 2 aiarühma ja 1 sõimerühm.

Järvakandi Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00-18.00

Sõimerühm on avatud kella 7.30-17.30

Noorem aiarühm on avatud 8.00-17.00

Vanem aiarühm on avatud 7.00-18.00.

Vanem aiarühm (täidab valverühma kohuseid) on avatud 7.00-18.00. (Sealhulgas valverühm 7.00-8.00 hommikul ja 17.00-18.00 õhtul).

Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.
Lasteaia teeninduspiirkond on Kehtna vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka teistest valdadest.

Lasteaed on ehitatud eriprojekti järgi. Hoone on kahekorruseline. Lasteaial on eraldi võimlemis- ja muusikasaal ning suur õueala, mis võimaldab pedagoogidel õuesõppe tegevusi läb viia.