TUTVUSTUS

Järvakandi Lasteaed Pesamuna on munitsipaalasutus, mis juhindub oma tegevuses haridusseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest seadustest ja õigusaktidest ning lasteaed Pesamuna põhimäärusest.

MISSIOON

Toetada laste sotsiaalset, emotsionaalset, vaimset, kõlbelist ja kehalist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

VISIOON

Järvakandi Lasteaed Pesamuna on lastevanemate poolt hinnatud; lapse arengut soodustavat keskkonda väärtustav; kõrge õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteediga; tervist edendavate lasteaedade võrku kuuluv õppeasutus.
Image
Image
Image